Tượng phật

Các loại tượng phật chất lượng cao như tượng quan âm, tượng phật tổ, phật di đà, la hán. Nhận đặt chế tác tượng theo nhu cầu.

Tượng bồ tát

Tượng phật tổ

Các vị La Hán