Đá xây dựng

Đá dành cho các công trình xây dựng, cung cấp đá xây dựng trên toàn quốc, gồm Đá base, đá mi bụi, đá 1x2, 2x4, 4x6

Đá dành cho các công trình xây dựng, cung cấp đá xây dựng trên toàn quốc.

đá xây dựng
đá xây dựng